Vedtægter

§ 1
Stk.1. ‘P.F. Auto, Automobilteknisk Selskab’ er en selvejende institution.
§ 2
Stk.1. Institutionens formål er at fremme interessen for og udbrede kendskabet til automobilteknikken og dermed beslægtede fagområder gennem såvel teoretisk som praktisk arbejde.


Stk.2. Institutionen må ikke danne ramme om kommerciel virksomhed.

§ 3
Stk.1. Institutionen kan som medlemmer optage ingeniørstuderende ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) eller Danmarks Ingeniørakademi (DIA), som er medlemmer af Polyteknisk Forening eller Husforeningen, samt kandidater fra DTU, DIA, eller Danmarks Tekniske Højskole (DTH). Desuden kan efter bestyrelsens beslutning optages personer, der ikke er studerende ved eller kandidater fra DTU, DIA eller DTH, men som i kraft af faglige kvalifikationer kan bidrage væsentligt til opfyldelsen af institutionens formål. Disse medlemmer kan dog kun udgøre en af generalforsamlingen fastsat mindre procentdel af det samlede medlemstal.
§ 4
Stk.1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle institutionens anliggender. Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamling med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. En generalforsamling er beslutningsdygtig såfremt mindst 10 % af medlemmerne har givet møde. Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal den genindkaldes med samme dagsorden senest en uge senere og vil da være beslutningsdygtig uanset fremmedet, jfr. dog § 10 stk.3.


Stk.2. Der afholdes ordinær generalforsamling i oktober måned. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger beretning og forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af 2 revisorer
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Indkomne forslag (under dette pkt kan kun behandles forslag, som er angivet med emne på dagsordenen)
  8. Eventuelt

Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne senest en uge efter at mindst 25 % af medlemmerne skriftligt har begæret det.

Stk.4. Lovændringer skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen, og forslag hertil skal optages med ordlyd på dagsordenen. Punkter, der nævnes under ‘eventuelt’, kan ikke bringes til afstemning.

§ 5
Stk.1. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er institutionens medlemmer.


Stk.2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog er lovændringer og opløsning af institutionen undtaget, jfr. §§ 9 & 10. Står stemmerne om et forslag lige, bortfalder det.

Stk.3. Såfremt ingen begærer andet, foretages afstemning ved håndsoprækning. Generalforsamlingen afgør iøvrigt med simpelt flertal hvilke procedurer, der skal benyttes ved forhandling og afstemning. Kan flertal ikke opnås, træffes afgørelsen af dirigenten.

Stk.4. Ved bestyrelsesvalg, som foretages skriftligt, tildeles hvert fremmødt medlem 6 stemmer, af hvilke der højst må benyttes 1 stemme pr. kandidat. I tilfælde af stemmelighed foretages nyt valg mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer.

§ 6
Stk.1. Institutionens regnskabsår går fra 1/9 til 31/8. Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Regnskabet tilstilles ligeledes de instanser, fonde, m.v., der har ydet institutionen støtte.


Stk.2. Medlemsåret går fra 1/9 til 31/8. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Deposita m.v. fastsættes af bestyrelsen.

Stk.3. Restancer medfører tab af medlemsrettigheder.

§ 7
Stk.1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, af hvilke 6 vælges blandt institutionens medlemmer på generalforsamlingen, og 1 af rektor for DTU. Den konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden eller næstformanden tegner institutionen udadtil. Bestyrelsen kan supplere sig med særligt interesserede medlemmer, der dog ikke er stemmeberettigede ved bestyrelsens møder.


Stk.2. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne om et forslag lige, bortfalder det.

Stk,3. Bestyrelsen varetager institutionens daglige drift. Bestyrelsen fastsætter regler for medlemmernes benyttelse af foreningens faciliteter.

§ 8
Stk.1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for altid eller for et nærmere fastsat tidsrum, hvis den skønner, at den pågældendes fortsatte medlemsskab vil stride mod institutionens formål eller interesser. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af førstkommende generalforsamling som pkt.2 på dagsordenen, hvor medlemmet har taleret og stemmeret under behandlingen af eksklusionssagen.
§ 9
Stk.1. Ændring af institutionens love, bortset fra ændringer i §§ 3, 9 & 10, jfr. § 10, kan foretages af generalforsamlingen med mindst 75 % majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede.
§ 10
Stk.1. Ændringer af §§ 3, 9 & 10 kan kun ske ved mindst 75 % majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 4 ugers og højst 10 ugers mellemrum.


Stk.2. Opløsning af institutionen kan kun ske ved mindst 75 % majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 4 ugers og højst 10 ugers mellemrum, og kræver desuden godkendelse af Polyteknisk Forening.

Stk.3. De i denne paragraf nævnte generalforsamlinger er beslutningsdygtige, når der på hver af generalforsamlingerne er mødt mindst 50 % af samtlige medlemmer.

Stk.4. I tilfælde af institutionens opløsning tilfalder materiel og aktiver DTU.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 20.02.1975.
Opdateret 29.01.2018 jf. beslutninger på generalforsamlingen 2017.